תקנון מדניות ביטול עסקה

ע"פ סעיפים 14ג- 14ה לחוק הגנת הצרכן:

חוק הגנת הצרכן מקנה הגנה בעסקת מכר מרחוק, ומאפשר לצרכן לבטל את העסקה בתנאים מסוימים. סעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן מאפשר לצרכן לבצע ביטול עסקה באופן חד-צדדי מיום עשיית העסקה ועד 14 יום מיום קבלת המוצר או מיום קבלת טופס גילוי לפי המאוחר מביניהם.

הצרכן רשאי לבטל עסקת מכר מרחוק:
בשירות מתמשך (בין אם קצוב לתקופה מסוימת ובין אם לא)
 – תוך 14* יום מעשיית העסקה או מיום קבלת החוזה/טופס גילוי נאות לפי המאוחר, בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו.

בשירות חד פעמי – תוך 14* יום מעשיית העסקה או מיום קבלת החוזה/טופס גילוי נאות לפי המאוחר בתנאי שהביטול יעשה לפחות 2 ימים שאינם ימי מנוחה** לפני מועד מתן השירות.

ניתן לבטל באחת מהדרכים הבאות:
בעל פה – בטלפון או בהודעה בעל פה במקום העסק, למעט אם נקבע לפי החוק כי ביטול העסקה ייעשה בדרך של הודעה בכתב.

בדואר רשום לכתובת: אז"ר 79 כפר סבא

בדואר אלקטרוני:   eran@hitlahavut.com

אם הצרכן ביטל עסקת מכר מרחוק בה נרכש נכס או שירות עקב פגם או אי התאמה בין הנכס או השירות או אי אספקה במועד או הפרה חוזית אחרת, חייב העוסק להשיב לצרכן את כספו תוך 14* יום מיום קבלת הודעת הביטול ולקחת את המוצר מביתו של הצרכן ואסור לו לגבות דמי ביטול.

במקרה שהביטול נעשה על ידי הצרכן מכל סיבה אחרת חייב הצרכן להחזיר את המוצר לעוסק על חשבונו והעוסק רשאי לדרוש דמי ביטול בסך 5% ממחיר הנכס או העסקה או 100 ש"ח לפי הנמוך מביניהם בלבד. אי החזרת המוצר אינה תנאי לביטול העסקה.

במקרה של ביטול עסקה בה נרכש שירות מתמשך שכבר התחיל בפועל, על הצרכן לשלם את התמורה היחסית בעד השירות שכבר ניתן.

 

לא ניתן לבטל עסקת מכר מרחוק במקרים הבאים:

נרכשו נכסים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן.

נרכשו נכסים הניתנים לשעתוק או הקלטה או שכפול שאריזתם המקורית נפתחה (למשל תקליטורים).

נרכש מידע כהגדרתו בחוק המחשבים.

 

הבהרות:

* בהתאם לחוק הפרשנות הימים נספרים מהיום למחרת וכוללים ימי מנוחה, פגרה או שבתון אלא אם הם הימים האחרונים בתקופה (לדוגמה: אם המועד האחרון הוא יום שבת, המועד האחרון ידחה ליום ראשון שאחריו)