תנאי שימוש באפליקציה – אפליקצית התלהבות

תנאי שימוש באפליקציה

הסכם בין המשתמש לבין "מחקר התלהבות בע"מ" להלן "החברה".

תקנון השימוש באפליקציה מנוסח בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד. 

 1. הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש ואת הגבלות האחריות המפורטות להלן לפני השימוש באפליקציה זו (להלן ״האפליקציה״) שכן הם מהווים הסכם מחייב. בעצם הגישה לאפליקציה או השימוש בה, אתה מסכים לתנאי שימוש אלה, להוראות ולכל החוקים החלים. אם אינך מסכים לתנאים אלה, נא הימנע מלהשתמש באפליקציה זו !
 2. בתנאים המפורטים להלן, המונח ״תוכן״ או ״תכנים״ מתייחס וכולל מידע מכל סוג לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, או שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם. !
 3. בנוסף, הנהלת האפליקציה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת ללא התראה או אזכור מיוחד.
 4. הגבלה לשימוש אישי ובלתי מסחרי – אם לא נאמר אחרת, האפליקציה של "החברה" נועד לשימוש אישי ולא מסחרי. אינך רשאי לשנות, להעתיק, להפיץ, להעביר, לבצע, לשעתק, לפרסם, להעניק רישיונות, ליצור עבודות נגזרות, למסור או למכור כל מידע, תוכנה, מוצרים או שירותים אשר השגת מהאפליקציה של "החברה". אתה רשאי להציג, ובכפוף להגבלות או לסייגים המפורטים בקשר לחומרים מסוימים, להעתיק באופן אלקטרוני, להוריד ולהדפיס עותקים קשיחים של חלקים מהחומר מאזורים שונים באפליקציה אך ורק לשימוש עצמי לא מסחרי, או על מנת להזמין מ-"החברה" או לרכוש מוצרים מאת "החברה". כל שימוש אחר בחומרים שבאפליקציה זה, ובכלל זה שינויים, העתקה, הפצה, פרסום חוזר, הצגה או העברה של התכנים של אפליקציה זה, ללא רשות מוקדמת בכתב מאת "החברה" אסור לחלוטין.
 5. הגבלת שימוש לשנה – האפליקציה מוצעת בשלב זה בחינם ולתקופה של שנה (12 חודשים) מתאריך ההורדה.
 6. קניין רוחני – סימני מסחר וזכויות יוצרים. כל התוכן הנכלל באפליקציה זה לרבות טקסט, עיצוב, ממשקים או קוד, קבצי מדיה הכוללים גרפיקה, סרטונים, תמונות וכל חומר אחר אשר מוצג באפליקציה, לרבות דרך הסידור של התכנים, מוגנים בזכויות יוצרים כעבודה קיבוצית על פי חוקי זכויות היוצרים והוא קנין רוחני בלעדי של "החברה".
  • כל הזכויות שמורות. כל סימני המסחר, סימני השירות, והשמות המסחריים (להלן יחד – ה"סימנים" הם סימני מסחר רשומים של ""החברה"" או של בעלים אחרים אשר העניקו ל- "החברה" רישיון להשתמש בסימנים. "החברה" מכבדת את הקניין הרוחני של אחרים, ואנו מבקשים מהמשתמשים והמבקרים שלנו לנהוג אף הם בדרך זו.
 7. הטרדה בכל צורה או דרך באפליקציה של "החברה", לרבות באמצעות דואר אלקטרוני ושיחה, או באמצעות חומר תועבה או שפה פוגענית, אסורה לחלוטין. אינך רשאי להעלות, להפיץ, או לפרסם בדרך אחרת באמצעות האפליקציה תוכן שהוא בגדר לשון הרע, השמצה, תועבה, איום, פלישה לפרטיות או פגיעה בזכויות פרסום, חומר שהוא בגדר שימוש לרעה, חומר לא חוקי או חומר המהווה עבירה פלילית או עידוד לעבירה פלילית, חומר המפר את זכויותיו של צד כלשהוֿ או מפר כל חוק בדרך אחרת.
 8. אינך רשאי להעלות לאפליקציה תכנים מסחריים או להשתמש באפליקציה על מנת לשדל אחרים להצטרף או להפוך לחברים בכל שירות מקוון מסחרי אחר או ארגון אחר.
 9. אפליקציה זו והחומרים, המידע, השירותים והמוצרים בו, מסופקים "כמות שהם". לא תהיה טענה, תביעה או דרישה כלפי מערכת האפליקציה בגין אופי השירותים שהאפליקציה מציעה.
 10. המשתמש מסכים כי הוא בלבד ישא בכל אחריות וסיכון לכל נזק ו/או הפסד ישיר ו/או עקיף שייגרמו לו בגין השימוש באפליקציה, לרבות צד שלישי, או שייגרמו כתוצאה מהסתמכות על התכנים באפליקציה, מהשירותים המוצעים באפליקציה או שיש אליהם גישה דרך האפליקציה.
 11. בשעה שאנו עושים את כל המאמצים לשמור את המידע מעודכן ונכון, אין באפשרותנו לייצג ולספק אחריות בשום צורה, כתובה, מצולמת או בעל פה, בצורה משתמעת או מרומזת לגבי מידת הנכונות, הדיוק, האמינות, ההתאמה או הזמינות של התכנים המופיעים באפליקציה זה או בנוגע לתכנים של כל אפליקציה חיצוני.
 12. נעשה כל מאמץ כדי שהאפליקציה תפעל בצורה חלקה, ויחד עם זאת, הנהלת האפליקציה ו/או החברה אינה לוקחת שום אחריות שהאפליקציה לא תפעל בצורה זמנית בגלל עניינים טכניים אשר אינם בשליטתה.
 13. שיפוי – אתה מסכים לשפות, להגן ולמנוע כל נזק מאת "החברה", נושאי המשרה, העובדים, השליחים, מעניקי הרישיונות והספקים שלה (להלן, יחד – "ספק") מפני ונגד כל הפסד, הוצאה, נזק ועלות, לרבות שכר טרחת עורכי דין בשיעור סביר, אשר ינבעו מכל הפרה של תנאים והוראות אלה או מכל פעילות הקשורה לחשבון האינטרנט שלך (לרבות רשלנות או פעולה שהיא עוולה), שלך או של כל אדם אשר יתקשר לאינטרנט/אפליקציה באמצעות חשבון האינטרנט שלך.
 14. הדינים החלים על השימוש שלך באפליקציה זו יחולו מכל בחינה, דיני מדינת ישראל, מבלי להתחשב בכללי ברירת הדין שלהם, ולא יחולו עליו תנאי אמנת האומות המאוחדות בדבר חוזים למכר טובין בין לאומי משנת 1980.
 15. אתה מסכים שסמכות השיפוט, ומקום השיפוט, בכל ההליכים המשפטיים אשר נובעים באופן ישיר או עקיף מאפליקציה זה או בקשר אליו (לרבות בין השאר אך לא רק לרכישת מוצרים של "החברה") תהיה בידי בתי המשפט בישראל.
 16. כל עילת תביעה או תביעה שתהיה לך בקשר לאפליקציה (ובכלל זה בין השאר בקשר לרכישה של מוצרים של "החברה") חייבת להיות מוגשת בתוך שנה אחת (1 ) לאחר מועד התגבשות התביעה או עילת התביעה.
 17. מי שבוחר להיכנס לאפליקציה זו ממקום שמחוץ לישראל עושה זאת ביוזמתו והציות לחוקים המקומיים יהיה באחריותו.
 18. הנהלת האפליקציה ו/או החברה שומרת על זכותה לשנות מעת לעת את מבנה השירותים שמציע האפליקציה, תוכנם, מראם, היקפם וזמינותם, לרבות הסרה ו/או הוספה של קישורים, אשר נכללו באפליקציה, וכל היבט אחר הכרוך בהם, כל זאת ללא הודעה מראש. שינויים אלה יתחשבו, בין השאר, באופיו הדינאמי של האינטרנט ובשינויים טכנולוגיים אחרים. שינויים כאלה עלולים לעורר אי-נוחות או תקלות. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האפליקציה ו/או החברה עקב ביצוע השינויים הנ"ל.